» Güncel  » Selendi Duyurular

  
SEL-TAŞ A.Ş. İHALE DUYURUSU
28.10.2013 04:49

İHALE ŞARTNAMESİ

              Mülkiyeti  Seltaş A.Ş.?ne ait % 52,5 hissesi SelendiBelediyesinin olan akaryakıt istasyonu, yıkama, yağlama ve diğer yapıları ilebirlikte bir bütün halinde   açık teklif artırma usulü ile 5 yıl süre içinkiraya verilecektir.

1-       İhale  30/10/2013tarihine rastlayan Çarşamba  günü saat 11.00de Belediye Kültür Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-      İhale süresi yer teslimine müteakip 5yıldır.

3-      Tesisin Aylık kira bedeli 2500Amerikan Dolarıdır.

4-      Geçici Teminat 30000 Amerikan Dolarıveya ihale tarihinde Amerikan Doları kuru üzerinden   hesaplanacak TürkLirasıdır.

5-      Kati Teminat ihale bedelinin % 6 sidır. (Kati teminat sözleşmeden önce Amerikan Doları üzerinden dolar yada ogünkü kur üzerinden Türk lirası olarak yatırılacaktır.

6-      Aylık kira bedeli Amerikan doları kuruüzerinden her ay Amerikan doları üzerinden yada  o günkü kur üzerinden TürkLirası peşin olarak ödenecektir. Kiralar SELTAŞ A.Ş. nin göstereceği Bankahesabına yatırılarak dekont Şirket yetkilisine teslim edilir.

7-      İki ay üst üste kira ödenmemesidurumunda ihale kiralayan Seltaş A.Ş.  tarafından tek taraflı olarak fes edilecek,kati teminat kiralayan şirket hesabına gelir kaydedilecektir. Bundan dolayıkiracı hiçbir hak talep edemeyecektir.

8-      İhale sonucunda oluşacak kira bedelineher yıl TÜFE artı % 5 (Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatlarıendeksine göre oluşan rakama 5 puan eklenmesi) bulunan rakamın  Amerikan Doları karşılığı o günkü kirabedelinin oluşturacaktır. Şayet dolar kuru bu rakamın altında ise o zaman ogünkü Merkez Bankası Dolar Kuru baz alınarak ikinci yılın kirasını oluşturacakdiğer yıllarda da aynı işlem uygulanacaktır.

9-      Tesisler üzerinde 04/08/2018 tarihinekadar POAŞ?a verilmiş olan intifa hakkı mevcut olup, tesisi kiralayan şirketveya kişi intifa hakkı sahibi ile bu süre için bayilik anlaşması yapıldığınıkabul edecektir.

10-  Tesisi kiralayan şirket veya kişilertesiste  EPDK (Enerji Piyasası DüzenlemeKurulu ) kararlarına aykırı olarak hileli mal satmasından dolayı yada amacıdışında işletmesinden dolayı zarar vermesi halinde zararı karşılamakzorundadır. Aksi halde ihale fes edilerek kati teminat Seltaş A.ş. hesabınagelir kaydedilerek, konu adli makamlara intikal ettirilerek kiracı hakkındayasal işlemlere başvurulur.

11-  İhaleye müteakip intifa hakkı sahibiPOAŞ ile yapılan 04/08/2018 tarihinden sonraki herhangi bir  akaryakıt dağıtım şirketi ile sözleşme yapmayaSELTAŞ A.Ş. Yetkilidir.   

12-  Tesisler üzerinde mevcut duruma ilaveolarak yeni imalat yapılmak istenilmesi durumunda  SELTAŞ A.Ş. tinden habersiz tamir ve tadilatdahil hiçbir ilave yapılmayacaktır.

13-  Tesiste bulunan oto lastik tamir veoto yağlama yıkama ile satış reyonu yerlerini kiracı ihale süresini aşmamaküzere kiraya verebilir. Mevcut kiracıların kira süreleri işyeri teslimi ilebirlikte sona erer. İhalenin sonuçlanmasına müteakip durum kiracılara SELTAŞA.Ş. tarafından bildirilir.

14-  Tesiste tutanakla kiracıya teslimedilen demirbaşlar ihale süresi sonunda sağlam ve işler vaziyette  SELTAŞ A.Ş: ye yine tutanakla teslim edilir. Eksikolan yada işler durumda olmayan demirbaşlar kiracı tarafından yenilenir.Yenilenmemesi durumunda piyasada yapılacak fiyat araştırmasında o günkü fiyatüzerinden bedeli kiracıdan tahsil edilir.

15-  Kiracı tesisleri herhangi bir kişiyada şirkete devredemez.

 

İHALEYE KATILABİLMEKİÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-      Geçici teminatı yatırmış olmak.

2-      Yerleşim Yeri Belgesi.

3-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-      Savcılıktan Sabıka kaydı.

5-      Şirketler için Şirketin Ana SözleşmeÖrneği. Yetki Belgesi ve Ticaret Odası kaydı.

 

İhaleye katılmak içinistenilen belgeler ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına bir dosyaiçerisinde bizzat elden  teslimedilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale saatindegelmeyen istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu ihaleye yapıpyapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmamaktan yada iptal etmekten dolayı herhangibir sorumluluk altına girmez.

 

                                                               İHALE KOMİSYONU

 

Ecz.NurullahSAVAŞ       Tahsin KÖSE            Nimet ARGAÇ  

KomisyonBaşkanı                            Üye                                   Üye Selendi Duyurular7159 sayılı kanun HK.Duyuru
YAPI KAYIT BELGESİNDE DÜZELTME YAPILMASI İLE İLGİLİ DUYURU
E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler
İmar Barışı
Alo 140 Ünlüler
Alo 140 Sunucular
TC ZİRAAT BANKASI OTOMATİK ÖDEME TALİMATI
İŞ BANKASI OTOMATİK ÖDEME TALİMATI


1