BELEDİYEMİZDEN DUYURULAR

Karşı Ova Mahallesi Kiraz Alım Yerinde bulunan Çay Ocağı Kiralanması

GAYRİMENKUL KİRALANMASI İHALESİ

 

İhale Tarihi                :        20.04.2022

İhale Yeri                    :        SELENDİ BELEDİYESİ

 

SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

      1-  Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Karşıova mahallesinde bulunan ve aşağıda adresi, cinsi, kullanım şekli yazılı işyeri;

Başkanlık Makamının 07/04/2022 tarih ve 43104895- 586 sayılı olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile

 20/04/2022 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlığı makam odasında Encümen huzurunda (İhale Komisyonu)  4 ay süre ile kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen miktarda geçici teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

Ayrıca ihaleye katılmak için ikametgâh adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası, Belediyemize kira borcu ve vergi borcu ( emlak, ÇTV, ilan reklam ve su vb) bulunmadığına dair belgelerini Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir.

 

2-İhaleye çıkarılan taşınmazın bulunduğu mahallesi cinsi kullanım şekli aylık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

           

 

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN


S.NO

MAHALLESİ

CİNSİ

KULLANIM ŞEKLİ

AYLIK KİRA

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KARŞIOVA

İŞYERİ                   

ÇAY OCAĞI

300,00.TL

36,00.TL

20/04/2022

  14:00

           

 

 

 

 

TAŞINMAZ MALIN  KİRALANMASINA İLİŞKİN

İHALE  ŞARTNAMESİ

I

GENEL ŞARTLAR

 

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Karşı ova Mahallesinde bulunan Kiraz pazarı alım yerindeki çay Ocağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle ( 2022 yılı MAYIS – HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS) ( MEVSİMLİK) 4 ay süre ile kiraya verilecektir. İhale 20/04/2022 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlığında ihale komisyonu  ( Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 2- Tanımlar

           

İdare   :Selendi Belediye Başkanlığı

Madde 3- Kira ihalesi Selendi Belediye Başkanlığı tarafından,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.

 

Madde 4- Taşınmazların kira süresi ihale tarihinden itibaren (MAYIS – HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS) 4 aydır. Bu sürenin bitiminde işyeri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan kiracı tarafından tahliye edilecektir.

 

Madde 5- Taşınmazlar tahmin edilen muhammen bedel üzerinden ihale edilecek ihale edilen bedel üzerinden sözleşme yapılacaktır. 

Madde 6- İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat, İhale üzerinde kalandan ise ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır. Yer teslimi itibariyle 4 aylık kira ( 2022 yılı MAYIS – HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS)  peşin olarak ödenecektir.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için; , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

b) Geçici teminatı yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Belediyemize kira borcu ve vergi borcu (Emlak, ÇTV, Su ve ilan reklam ve vb) olmadığını gösterir belge. 

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C-Daha önce Belediyemizde ihaleye girmiş ve sözleşme yapmamış olanlar, Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

 

 

 

 

Madde 8- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisi tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

           

İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç on iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

 

İdare de aynı süre içerisinde işyerini kiracıya mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim eder.  Teslim tutanağı idarenin bir görevlisi ile kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. İşyeri amacı dışında kullanılamaz, idareden izinsiz herhangi bir tadilat yapılamaz. Amacı dışında kullanılması ve tadilat yapılması durumunda oluşan zararlar, kiracı tazmin etmekle mükellef olduğu gibi, bu durumun idare tarafından tespit edilmesi durumunda,  sözleşme idare tarafından tek taraflı feshedilebilir.

 

Madde 10- İşyeri kiralanan kiracı tarafından kullanılır. Başka birine devredilemez. İşini terk etmesi durumunda işyeri idareye geçer,

Madde 11– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

 

Madde12- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez, bir başkasının istifadesine sunamaz, alt kiracı kabul edemez.

 

Madde 13- Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedeli ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

 

Madde 14- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

 

Madde 15- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

 

 

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 

Madde 16- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 17- Kiralanan işyerinin elektrik giderleri kiracıya aittir. Ayrıca ihaleden doğabilecek tüm resmi vergi ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Madde 18- İdare kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda işyerine  ihtiyaç duyulması halinde,  sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek, kiracı idareden  hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içerisinde işyerini boşaltılacaktır.

 

Madde 19- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

 

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Selendi İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

 

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini İdareye bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

 

Bu şartname, Selendi Belediye Başkanlığının belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. 20/04/2022

 

İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilinir.  2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilanen duyurulur. 07/04/2022

 

Taliplere İlanen Duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                          Aşkın AKKOÇ

                                                                                                                                                          Belediye Başkan Yardımcısı.