BELEDİYEMİZDEN DUYURULAR

Muhtelif gayrimenkul kiralanması ihalesi

GAYRİMENKUL KİRALANMASI İHALESİ

 

İhale Tarihi                :        10.08.2022 Saat 14:00

İhale Yeri                    :        SELENDİ BELEDİYESİ


Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eskicami Mahallesi Yeni Belediye Hizmet Binası (Belediye Kompleksi) A ve B Blokda bulunan 11 adet kaloriferli işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Söz konusu işyerleri, idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri    : İhale 10/08/2022 Çarşamba günü saat 14:00'de Belediye Başkan Yardımcısı Makam Odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Aylık Muhammen Kira Bedeli     : 10  işyeri için 800,00.TL  5 yıl için 48.000,00.TL- 1 işyeri için 570.00 TL, 5 yıl için34.200,00 TL

Geçici Teminatı bedeli                    : 10 İşyeri için 1.440,00.TL, 1 işyeri için 1030.00 TL

İsteklilerden İstenecek Belgeler   :

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

             a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

             b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

             b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

             b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

             d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9-  Selendi  Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

10- Selendi  Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğünden  alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge.

11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.

12- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

13 Kiraya verilecek işyerlerinde hangi tür işyerleri  faaliyet gösterebileceği Belediye Encümeninin 09/09/2015 tarih ve 34/104  sayılı  kararı  belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin dışında kalan özel kişi yada şirketler ihaleye katılamazlar. Katılsalar dahi sonradan  anlaşılması halinde idareden işyeri açma ruhsatı verilmez, sözleşme fes edilerek, kati teminat gelir kaydedilir. Bu durumdan dolayı idare sorumlu tutulamaz.  Yüklenici hiçbir hak talep edemez.

 

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilinir.

Belediyemiz  Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin ihale günü saat 13.30’e kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Encümenine müracaatları İLAN olunur.

                                                                                                         

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN (İŞYERİ)

 

S.NO

İŞYERİ NO

KAPI NO

ADRESİ

CİNSİ

ALANI

AYLIK KİRA 

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

% 3

İHALE TARİHİ

      SAATİ

1

A Blok 19

1/T

Eskicami Mah.

İşyeri

69 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:00

2

A Blok 20

1/U

Eskicami Mah.

İşyeri

69 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:05

3

A Blok 21

1/V

Eskicami Mah.

İşyeri

68 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:10

4

B Blok 11

72/K

Eskicami Mah.

İşyeri

68 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:15

5

B Blok 12

72/L

Eskicami Mah.

İşyeri

69 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:20

6

B Blok 13

72/M

Eskicami Mah.

İşyeri

69 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:25

7

B Blok 14

72/N

Eskicami Mah.

İşyeri

69 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:30

8

B Blok 16

72/P

Eskicami Mah.

İşyeri

73 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:35

9

B Blok 17

72/R

Eskicami Mah.

İşyeri

73 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:40

10

B Blok 18

72/S

Eskicami Mah.

İşyeri

73 m2

800.00.TL

1440.00 TL

10/08/2022-14:45

11

A BLOK

10-1/K

Eskicami Mah.

İşyeri

40 m2

570.00.TL

1030.00.TL

10/08/2022-14:50

           

               Taliplilere İlanen Duyurulur.

                                                                                       Eczacı Nurullah SAVAŞ

                                                                                                                  Selendi Belediye Başkanı

 

                                                                                    KİRA ŞARTNAMESİ
 
MADDE 1- KİRAYA VEREN İDARENİN BİLGİLERİ

Adı

SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi

ESKİCAMİ MAHALLESİ ŞEHİT ASTSUBAY KAMİL YILMAZ CADDESİ
SELENDİ –MANİSA

Telefon Numarası

0 236 7881005

Faks Numarası

0 236 7881043

Vergi Kimlik No. 

7600010676

Elektronik Posta adresi

yazıisleri@selendi.bel.tr
MADDE 1- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN BİLGİLERİ

İli

Manisa

İlçesi

Selendi

Mahalle/Köyü

Eskicami Mahallesi

Caddesi

Kamil Yılmaz Caddesi

Numarası

 

Mevkii

( Yeni Belediye Hizmet Binası-Belediye Kompleksi A ve B Blok )

Pafta No./Cilt No.

----

Ada No./Sayfa No.

386

Parsel No./Sıra No.

3

Yüzölçümü

2 adet 68 m2, 5 adet 69 m2 ve 3 adet 73 m2, 1 adet 40 m2 ebadında toplam 11 dükkân( işyeri)

 

S.NO

İŞYERİ NO

KAPI NO

ALANI

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

A Blok 19

1/T

69 m2

             800.00 TL

 

A Blok 20

1/U

69 m2

800.00 TL

3

A Blok 21

1/V

68 m2

800.00 TL

4

B Blok 11

72/K

68 m2

800.00 TL

5

B Blok 12

72/L

69 m2

800.00 TL

6

B Blok 13

72/M

69 m2

800.00 TL

7

B Blok 14

72/N

69 m2

800.00 TL

8

B Blok 16

72/P

73 m2

800.00 TL

9

B Blok 17

72/R

73 m2

800.00 TL

10

B Blok 18

72/S

73 m2

800.00 TL

11

A Blok 10-1/K

10-1 /K

40 m2

             570.00 TL

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

İhale Usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.

İhalenin Yapılacağı Adres

Selendi Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati

10/08/2022 Çarşamba günü saat 14:00-14.05-14.10-14.15-14.20-14.25-14.30-14.35-14.40-14.45-14.50

Kiralama Süresi

5 yıl

MADDE 3- İHALE BEDELLERİ

Aylık Muhammen Kira Bedeli

A BLOK 1/T,1/U,1/V, B BLOK; 72/K,72/L,72/M,72/N,72/P,72/R,72/S 800,00.TL (SEKİZYÜZ TL) A BLOK 10-1/ K işyeri için 570.00 TL

5  (beş Yıllık Muhammen Kira Bedeli

A BLOK 1/T,1/U,1/V, B BLOK; 72/K,72/L,72/M,72/N,72/P,72/R,72/S 48.000,00 TL, A BLOK 10-1/ K işyeri için 34.200,00 TL

Geçici Teminat Bedeli

A BLOK 1/T,1/U,1/V, B BLOK; 72/K,72/L,72/M,72/N,72/P,72/R,72/S 1.440,00.TL, A BLOK 10-1/ K işyeri için 1030,00 TL

Yukarıda kiraya verilecek taşınmaz bilgileri, ihaleye ilişkin bilgiler ve ihale bedelleri bulunan mülkiyeti belediyemize ait işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.

MADDE 3- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

3.a- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

   b- Geçici teminatı yatırmış olmak                            

   c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

   d- Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden).

MADDE 4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirten kişiler ile belediyeden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olanlar ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 5- İHALE ONAYI

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, yükleniciye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

 

MADDE 6- KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞME YAPILMASI

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş gün içinde ihale bedelinin ( %6 ) tutarında kesin teminatı yatırmak, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat belediye adına gelir kaydedilir ve ayrıca, yüklenici hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

Yüklenici kira sözleşmesinin tanzimi sırasında Selendi  Belediyesince muteber sayılacak bir esnafı müşterek borçlu (Müteselsil Kefil) göstermek zorundadır.

 

MADDE 7- KİRA BEDELİ, KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ VE KİRA ARTIŞI

İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Kiracı tarafından kira bedelleri her ayın 30’una kadar peşin olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır. İki ay üst üste kira bedeli ödenmemesi halinde sözleşme fes edilir. Kati teminat gelir kaydedilerek işyeri tahliye edilir.

Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip on beş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi hâlinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir.

 

MADDE 8- DİĞER HUSUSLAR

8.1 - Kiraya verilecek işyerlerinde hangi tür işyerleri  faaliyet gösterebileceği Belediye Encümeninin 09/09/2015 tarih ve 34/104  sayılı  kararı  belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin dışında kalan özel kişi yada şirketler ihaleye katılamazlar. Katılsalar dahi sonradan  anlaşılması halinde idareden işyeri açma ruhsatı verilmez, sözleşme fes edilerek, kati teminat gelir kaydedilir. Bu durumdan dolayı idare sorumlu tutulamaz.  Yüklenici hiçbir hak talep edemez.

 8.2- -Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

8.3- Kiracı iş yerinde idarenin yazılı izni olmaksızın ışıklı veya ışıksız reklam ve levha koyamaz. Vergisi ödenmeden veya izni olmayan ilan reklamla ilgili cezalı işlem ihaleyi alan yüklenici adına yapılır.

8.4- Yüklenici tarafından işletme süresince taşınmazı (Sabotaj, Hırsızlık, Terör, Deprem, Yangın, Sel, Heyelan vb.) her türlü doğal afete karşı tümüyle sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı kiralayana ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumludur.

 

8.5- Kiracı, idarenin yazılı izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, kiralayamaz, sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmaz üzerinde sabit tesis yapılamaz.

Ancak, devir ve ortak alma işlemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 66. maddesine istinaden İta Amirin onayı ile yapılabilir.

8.6- Taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması, belediyemizce kullanılmasına ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 Kiralananın işletilmesi ile ilgili idari, adli, mali ve hukuki konularda ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlarda cezai ve her türlü hukuki sorumluluk kiracıya aittir.

8.7- Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı kısmen de olsa amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi veya kira dönemi içerisinde iki kira zamanında  ödenmemesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedelinin yüzde yirmi beşi tazminat olarak tahsil edilir.

Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

8.8- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır.

8.9- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir. İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme süresi beklenmeksizin tek taraflı olarak feshedilir. Şartnamedeki ve kira sözleşmesindeki hükümlere aykırılık tahliye sebebidir.

8.10- Yüklenici kiralanan taşınmazda herhangi bir hasara ve zarara uğraması halinde kendisi direk sorumlu olacak bu hasar ve zarardan Selendi  Belediyesi kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır. Eksik olan, kırılan ve bozulan malzeme/malzemeler kiracı tarafından temin edilecek veya bedeli teminattan tahsil edilecektir. Eğer teminatı yetmez ise yapılan masraflar kiracı tarafından ödenecektir.

8.11- Kiracı söz konusu yerin faaliyete geçebilmesi için Su ve  Elektrik  abone kayıtları kendi adına yaptıracak, bunlardan doğacak olan depozito, hat iştirak bedeli, kanalizasyon bağlantısı ve katılım bedeli gibi benzer masrafları kendisi karşılayacak, Selendi  Belediyesinden herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Sözleşme süresinin sona ermesi ve taşınmazın İdareye terk edilmesi durumunda yüklenici, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı ilişiksiz belgesini ( Borcu Yoktur ) ibraz etmek zorundadır.

8.12- Söz konusu taşınmazda, toplumu ve bireyleri rahatsız edecek hareketlerden ( Emniyet ve Selendi  Belediyesince kabul edilmeyen davranışlardan ) Selendi  Belediyesi sorumlu olmayacak, şikâyet edilmesi veya tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir.

8.13- Söz konusu taşınmazda 10 Ağustos 2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun faaliyette bulunulacak olup, aksine hareket tahliye sebebi sayılır. Yüklenici bu madde hükmünü peşinen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

8.14- Kiracı, yer teslim tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Selendi  Belediyesi kiracının işlerini, işin yürütümüne ek olarak yasal mevzuata uyup uymadığını denetleyebilecektir. Yasal mevzuata uymamasından kaynaklanabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk kiracıya aittir. 

8.15- Kiracı Belediyenin yazılı muvafakatı olmadıkça kiralanan yerde esaslı tamirat ve ilaveler yapmayacaktır. Belediyenin izni ile faydalı görünen tamirat ve ilaveler yapıldığı takdirde kiracı herhangi bir şekilde ve surette kiralananı tahliye ederken bunları sökemeyeceği gibi kullanılır halde Belediyeye teslim edecek ve bunlar için bir bedel ve hak talebinde bulunmayacaktır. Kira bedelinin mahsubunu dahi istemeyecektir. Belediyenin izni dışında yapılacak tamirat, tadilat ve ilaveler ise Belediye tarafından talep edildiği takdirde kiracı tarafından sökülüp eski haline getirecektir. Aksi halde akdin feshi ile kiralananın tahliyesi istenecektir.

8.16- Badana, sıva tamiri, tenziyat ve tesisat yapılması ve kiralananı, kiracıya tesliminden sonra gereken tamir ve ıslahlar kiracıya aittir. Kiralanan yerin elektrik, atık su, temiz su vesaire tesisatında vukua gelebilecek arızaların tamiri gerektiğinde yenileme bedel ve ücretlerinin tamamı kiracıya aittir. Kiralanandaki zararların tazmininden kiracı ile birlikte kefilde müştereken ve müteselsilen kira bedelinin ödenmesinde olduğu gibi kiracı ile birlikte sorumludur.

8.17- Kiralananda Belediyece lüzum görülen esaslı tamirat, tadilat ve inşaatlar Belediyece yaptırılabilir. Kiracının bunların yapılmasına itiraz etmeye hakkı yoktur. Keza kiralanan yer dışında da Belediyenin lüzum gördüğü tamirat, tadilat ve inşaata hiç bir şekilde itiraz edemez.

8.18- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

8.19- Kiracıya yapılacak tebliğler için ihale dosyasında beyan edilen adres esas alınır. Beyan edilen adresini değiştiren kiracı 10 (on) gün içinde İdareye yazılı olarak yeni adresini bildirmek zorundadır. Aksi halde ihale dosyasında beyan ettiği adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

8.20- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8.21-Kiraya verilecek işyerleri merkezi kalorifer ısıtma  sistemi ile ısıtılacaktır. Soba kurulması yasaktır. Yakıt bedeli kiranın dışında  kalorimatik  cihazı ölçümleri ile tespit edilerek kiracıdan her ay tahsil edilecektir.

 

MADDE 9- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 9.7 inci maddesine göre işlem yapılır.

 

MADDE 10- Bu şartname sözleşmenin ekini teşkil eder.

 

MADDE 11- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

MADDE 12- İş bu şartname ve sözleşmenin uygulanmasından çıkacak ihtilaflar halinde  Selendi  Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olduklarını taraflar kabul etmiştir.

 

MADDE 13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta  ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

MADDE 14- Bu şartname 14 ( On Dört ) maddeden ve 4 ( Dört ) sayfadan ibaret olup, İhaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. 10/08/2022

 

                                                                                        İHALE KOMİSYONU

 

             Aşkın AKKOÇ                                     Şaban YILMAZ                               Asim DABAN

             Başkan  Yardımcısı                           Üye                                                    Üye

 

 

                                               Tuncay USLU                                                    Cengiz GÜRCAN

                                               Yazı İşl.Müd.Vek.                                      Mali Hizmetler Müdür V.

 

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Selendi Belediye Başkanlığına e bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

İsteklinin (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

Adı Soyadı                 :

Tebligat Adresi           :

İmza Tarihi                 :

İmzası                          :

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.