Belediyemiz 45 M 002 Plakalı araç satış İlanı.

T.C
SELENDİ BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İLANI

Aşağıda plakası modeli markası ve diğer özellikleri belirtilen  Ekonomik ömrünü doldurmuş, Selendi Belediye Başkanlığına ait 1 adet aracın satış ihalesi 2886 sayılı Devle İhale kanunun 45. Maddesine göre  Açık Teklif Artırma usulü ile 16.03.2022 Çarşamba günü saat 14.00 'den itibaren Belediyemiz Belediye Başkan Yardımcısı Makam odasında Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır.
1-İhale usulü ile satılacak aracın muhammen bedel ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye katılabilmek için 16/03/2022 tarih Çarşamba günü günü saat 13.00'a kadar gecici teminat bedelinin  Belediyemiz veznesine  yatırılması gerekmektedir

2)  İhale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup her  türlü alım satım vergi ve harçlar alıcıya aittir

.GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Nüfus Kayıt Örneği,

c) İkametgâh Belgesi,

d) Tebligat için adres beyanı,

e) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

f) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli  Vekaletname,

g) İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

h)Selendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak ‘’Borcu Yoktur Belgesi

Tüzel Kişiler :

a) Tüzel Kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel  kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi  veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten katılamıyorsa   ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekaletname veya yetkili organlarca alınmış kararlar,

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu ,

e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

4)-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde belediyemiz oto garajında görebilecektir

5)- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde  Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler

6) -Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir

7) -Posta yoluyla  müracaatlar kabul  edilmeyecektir.   

 

S.No

Plaka No

Markası

Modeli

Model Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

45 M 0002

VOLKSWAGEN

Volkswagen marka, transporter kombi tipi,kamyonet ( kapalı kasa) cinsi,siyah renk, Otomatik Vites

2005

125.000.00 TL (KDV Dâhil değil, KDV tahsilat esnasında ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir.)

3.750.00 TL

16 Mart 2022

14.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                     İLAN OLUNUR

 

Aşkın AKKOÇ                                                                   Hikmet ÇALIŞKAN                                           Halil İbrahim ÖZER

Komisyon Başkanı                                                          Üye                                                                         Üye

                                Tuncay USLU                                                                                                                                              Cengiz GÜRCAN

                                         Yazı İşleri Müd.Vek.                                                                                                                                               Mali Hizmetler Müd.Vek.